Regulamin Mentor Ubezpieczenia Partner

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w programie partnerskim Mentor Ubezpieczenia Partner.

§1 Definicje

 1. Regulamin – regulamin programu partnerskiego Mentor Ubezpieczenia Partner.
 2. Organizator – Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o. ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, dalej zwany Mentor Ubezpieczenia.
 3. Adres do korespondencji - Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń.
 4. Program – program partnerski Mentor Ubezpieczenia Partner, którego warunki i zasady przeprowadzenia oraz udziału określa Regulamin. Przedmiotem Programu jest współpraca w zakresie wykonywania czynności marketingowych i reklamowych przy udziale Organizatora i Uczestnika. Strona główna programu partnerskiego Mentor Ubezpieczenia Partner to: https://partner.mentorui.pl.
 5. Partner, Uczestnik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, nie będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art.4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr173/2004 poz.1807) ze zmianami, spółka prawa handlowego lub inny podmiot posiadający osobowość prawną, która przystąpił do Programu zgodnie z zasadami określonymi w §3 ust. 2 Regulaminu.
 6. Klient – osoba chcąca zakupić lub kupująca ubezpieczenie.
 7. Składka – suma wyrażona w PLN, płatna za ochronę ubezpieczenia, określona w polisie, certyfikacie lub na deklaracji przystąpienia.
 8. Składka opłacona – suma wyrażona w PLN płatna za ochronę ubezpieczenia, określona w polisie, certyfikacie lub na deklaracji przystąpienia, która została zapłacona w pełnej wysokości na wskazane w dokumencie ubezpieczenia konto i została zidentyfikowana przez zakład ubezpieczeń.
 9. Skuteczne zawarcie umowy ubezpieczenia oznacza, że:
  1. Dane osoby zostały prawidłowo wprowadzone i prawidłowo przekazane do systemu Organizatora;
  2. Klient opłacił naliczoną składkę w pełnej wysokości i w terminie ustalonym na polisie, certyfikacie lub na deklaracji przystąpienia;
  3. Operacja zawarcia ubezpieczenia była oznaczona numerem Partnera.
 10. Sztuczny Ruch – nieprawidłowe Kliknięcia, Leady i Sell-Leady, w szczególności wygenerowane na skutek sztucznego wywoływania Linku Docelowego, emisji reklamy na warstwie, wykorzystywania automatów generujących ruch i innych programów lub metod. Określeniem tym objęte są również Kliknięcia, Leady i Sell-Leady uzyskane na skutek motywowania użytkowników sieci przez Uczestnika do ich dokonania za pomocą wysyłania niezamówionych informacji handlowych (spam), wprowadzających w błąd komunikatów, dodatkowych zachęt na przykład w postaci, ale nie wyłącznie, wynagradzania Użytkownika, chyba że uprzednio Uczestnik przedstawi Mentor Ubezpieczenia planowany sposób motywowania Użytkowników i uzyska pisemną zgodę Mentor Ubezpieczenia na jego zastosowanie.
 11. Strona Docelowa – strona internetowa Organizatora, do której prowadzi link umieszczony przez Uczestnika na jego stronie internetowej, która uczestniczy w Programie.
 12. Link Docelowy – element umieszczony w przekazie internetowym, którego kliknięcie powoduje przekierowanie na Stronę Docelową.
 13. Kliknięcie – ręczna aktywacja przez użytkownika sieci Linku Docelowego na stronie internetowej Uczestnika.
 14. Produkty – produkty oraz usługi, których promocja jest dokonywana przy udziale Partnera.
 15. Kreacja marketingowa – różne formy reklam udostępnionych przez Organizatora: banery, linki itp.
 16. Konto Partnera – konto, przez które Uczestnik ma dostęp do informacji o zbieranych punktach i dostępnych kreacjach marketingowych.
 17. Program afiliacyjny – obejmuje zestaw kreacji i produktów w ramach podobnej grupy ubezpieczeń.
 18. Kampanie – w ramach programów afiliacyjnych występują kampanie związane z sezonowością produktów lub przy wprowadzeniu nowego ubezpieczenia do programu afiliacyjnego

§2 Postanowienia ogólne

 1. Organizator prowadzi Program według zasad określonych w Regulaminie
 2. Przedmiotem Programu jest współpraca w zakresie wykonywania czynności promocyjnych i/lub informacyjnych, których celem jest zwiększenie liczby osób korzystających z produktów oferowanych przez Organizatora.
 3. Uczestnik zobowiązuje się nie dystrybuować oraz nie prezentować na stronach i innych materiałach Uczestnika treści i produktów, których sprzedaż lub udostępnienie jest niezgodne z przepisami prawa, lub których prezentacja mogłaby narazić dobre imię Organizatora.
 4. Przy naliczaniu wynagrodzenia Uczestnikowi programu, będą brane pod uwagę przekierowania do systemu Organizatora opatrzone identyfikatorem Partnera (wejścia przez kreacje marketingowe udostępnione Klientowi), które zakończą się wyborem przez Klienta produktu ubezpieczeniowego oraz prawidłowym złożeniem wniosku ubezpieczeniowego oraz dokonaniem zapłaty całej wymaganej składki na konto Organizatora lub Zakładu Ubezpieczeń.
 5. Program prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Czas trwania Programu jest nieokreślony. Informacja o planowanym zakończeniu Programu zostanie zamieszczona na stronie Organizatora na 30 dni przed jego zakończeniem.

§3 Przystąpienie do Programu, rezygnacja i wykluczenie z Programu

 1. Aby przystąpić do Programu, Partner powinien prawidłowo zarejestrować się na stronie https://partner.mentorui.pl lub dokonać rejestracji bezpośrednio przez Organizatora.
 2. Partner otrzyma pocztą e-mail informację o pozytywnej lub negatywnej weryfikacji rejestracji przez Organizatora.
 3. Po akceptacji rejestracji Uczestnik uzyskuje dostęp do Konta Uczestnika Programu oraz dostęp do nieaktywnych programów afiliacyjnych i kampanii.
 4. Uczestnik każdorazowo występuje do Organizatora poprzez Konto Uczestnika Programu o aktywowanie poszczególnych programów afiliacyjnych i kampanii.
 5. Przystąpienie do Programu Partnerskiego, o którym mowa powyżej oznacza:
  1. Udzielenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych do celów związanych z uczestnictwem w Programie, takich jak imię, nazwisko/nazwa, adres zamieszkania lub siedziby, nr telefonu komórkowego lub telefonu stacjonarnego, adres e-mail, numer konta bankowego, Pesel, NIP, adres Urzędu Skarbowego;
  2. Upoważnienie Organizatora przez Uczestnika do wystawienia na wniosek Uczestnika rachunku/faktury;
  3. Upoważnienie Organizatora przez Uczestnika do przesyłania Uczestnikowi informacji handlowych oraz informacji związanych z produktami finansowo/ubezpieczeniowymi, a w szczególności informacji o wszelkich produktach znajdujących się lub mających się znaleźć w Programie drogą elektroniczną, a także na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
  4. Automatyczne przekazanie Danych Uczestnika, o których mowa w pkt 5.1., Organizatorowi i przetwarzanie ich przez Mentor Ubezpieczenia;
  5. Akceptację faktu, że podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszym Regulaminie;
  6. Akceptację faktu, że Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator;
  7. Przyjęcie do wiadomości, że Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i usuwania.
 6. W przypadku zmiany danych Uczestnik zobowiązany jest do ich aktualizacji i przekazania Organizatorowi.
 7. W przypadku niedopełnienia przez Uczestnika obowiązku wskazanego w ust. 6 niniejszego paragrafu, Organizator jest wolny od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu braku możliwości rozliczenia się z Uczestnikiem Programu.
 8. Uczestnik może zostać wykluczony z programu, jeśli zostanie spełniony jeden z poniższych warunków:
  1. W okresie 12 miesięcy od dnia przystąpienia do Programu nie nastąpi żadne wejście Klienta przekierowane z kreacji Użytkownika;
  2. Złamane zostanie przez Uczestnika postanowienia niniejszego Regulaminu;
  3. Uczestnik wykona działania, które naruszą interesy Organizatora;
  4. Organizator stwierdzi, że elementy Uczestnika zawierają: treści niezgodne z prawem lub obraźliwe, oszczercze, naruszające dobre imię osoby lub osób trzecich, nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów miedzy narodami, naruszające prawa autorskie, zachęcające do łamania praw autorskich; treści udostępniające jakiekolwiek wirusy, konie trojańskie lub inne szkodliwe elementy; treści wprowadzające w błąd Użytkowników, w szczególności, co do pochodzenia Stron Docelowych, prezentowanych na niej produktów lub w inny sposób; treści zawierające odnośniki do stron zawierających treści, o których mowa powyżej;
  5. Organizator stwierdzi, że Uczestnik postępuje w sposób niewłaściwy, np. gdy Uczestnik usiłuje wygenerować, bądź generuje Sztuczny Ruch do Stron Docelowych;
 9. Wykrycie prowadzenia przez Uczestnika działalności sprzecznej z prawem.
 10. Partner ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Programie z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, składając do Organizatora pisemne wypowiedzenie listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora lub drogą elektroniczną na adres partner@mentorui.pl. W przypadku niespełnienia postanowień z §6 ust. 5, zgromadzone punkty przepadają z chwilą upływu 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

§4 Zasady Mentor Ubezpieczenia Partner

 1. Uczestnik Programu zobowiązuje się wykonywać czynności z zakresu prowadzenia działań promocyjnych i/lub informacyjnych, na rzecz Organizatora, związanych z promowaniem produktów i usług Mentor Ubezpieczenia, a polegających w szczególności na dystrybucji udostępnionych przez Organizatora materiałów reklamowych (m.in. kreacje graficzne, tekstowe, mailingowe, zwane Kreacjami Marketingowymi dotyczących ww. produktów i usług, poprzez element Uczestnika umieszczony w przekazie internetowym (strona internetowa, aplikacja internetowa, mailing itp.), którego ręczna aktywacja przez każdego Użytkownika sieci (zwana dalej: Kliknięciem) powoduje przekierowanie na Stronę Docelową.
 2. Lista dostępnych programów afiliacyjnych i kampanii dostępna jest na koncie Uczestnika Programu. Uczestnik Programu ma możliwość wykonywania działań określonych w niniejszym Regulaminie wyłącznie po uzyskaniu akceptacji i dostępu do poszczególnych programów afiliacyjnych i kampanii przez Organizatora.
 3. Organizator udostępnia materiały niezbędne do prowadzenia działań marketingowych i informacyjnych przez Uczestnika lub dopuszcza możliwość wykorzystywania innych Kreacji Marketingowych niż te udostępnione przez Organizatora. Jednak wykorzystanie takich kreacji wymaga każdorazowo uzyskania pisemnej zgody Mentor Ubezpieczenia.
 4. W przypadku chęci wysłania przez Uczestnika wysyłki mailingowej przy wykorzystaniu materiałów udostępnionych przez Organizatora, Uczestnik oświadcza, że posiadana przez niego baza mailingowa została zgromadzona oraz jest przechowywana w sposób zgodny z polskim prawem, a jej subskrybenci/użytkownicy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uczestnik zobowiązany jest do przesłania wysyłki testowej do Mentor Ubezpieczenia. Dopiero po akceptacji testu, Uczestnik może przeprowadzić wysyłkę docelową.
 5. Uczestnik oświadcza, że działania promocyjne i informacyjne będące przedmiotem niniejszej umowy, będą realizowane przez niego wyłącznie na elementach Partnera umieszczonych w przekazie internetowym, które zostały zgłoszone przez Uczestnika i zaakceptowane przez Mentor Ubezpieczenia. Realizacja działań na innych elementach w przekazie internetowym niż zgłoszonych Organizatorowi przez Uczestnika i zaakceptowanych przez Mentor Ubezpieczenia stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu i nie powoduje naliczenia punktów, o których mowa w §5.
 6. Uczestnik zobowiązuje się do stosowania własnych środków i ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje elementy umieszczone w przekazie internetowym, aby były one zgodne z wszelkimi powszechnymi przepisami i regulacjami prawnymi.
 7. Uczestnik oświadcza, że posiada prawa do wszystkich zamieszczonych utworów, znajdujących się na elementach Uczestnika umieszczonych w przekazie internetowym, z których korzysta, i że nie naruszają one praw osób trzecich, włączając w to prawa własności intelektualnej, oraz że utwory i informacje te nie mogą zostać uznane za naruszające dobra osobiste osób trzecich lub za niedozwolone. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że osoba będąca właścicielem praw do informacji i utworów, a także praw do publikacji wizerunku lub/i danych osobowych znajdujących na elementach Uczestnika, o których mowa wyżej, udzieliła zgody na ich publikację, a Uczestnik posiada stosowne potwierdzenia tej zgody i okaże je na każde żądanie Mentor Ubezpieczenia.
 8. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie w jakikolwiek sposób generował lub przyczyniał się do generowania Sztucznego Ruchu do Stron Docelowych.
 9. Uczestnik powinien dbać o dobre imię Organizatora.
 10. Uczestnik ma obowiązek bezzwłocznego usunięcia wszystkich Kreacji Reklamowych dotyczących produktów i usług Organizatora, których sprzedaż została wstrzymana przez Organizatora.
 11. Podstawowym kanałem komunikacji dla Organizatora z Uczestnikiem będzie adres e-mail podany w Koncie Uczestnika. Podstawowym kanałem komunikacji dla Uczestnika z Mentor Ubezpieczenia będzie adres e-mail: partner@mentorui.pl
 12. Wszelkie zawiadomienia, a w szczególności te o wstrzymaniu udostępnionych Kreacji Reklamowych, będą kierowane do Uczestnika na adres e-mail wskazany w Koncie Uczestnika.

§5 Zasady naliczania punktów

 1. Uczestnikowi Programu Partnerskiego z tytułu podejmowanych działań promocyjnych i/lub informacyjnych zostają naliczone punkty zgodnie ze stawkami określonymi w Koncie Uczestnika przy każdym programie afiliacyjnym i podczas kampanii.
 2. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do naliczenia punktów według indywidualnych ustaleń z Uczestnikiem.
 3. Uczestnik otrzymuje punkty, które odpowiadają procentowi wartości zakupionych przez Użytkowników produktów ubezpieczeniowych z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu.
 4. Informacja na temat liczby punktów przyznawanych za zakup poszczególnych produktów ubezpieczeniowych znajduje się w Koncie Uczestnika.
 5. Punkty podlegają przeliczeniu na wartość pieniężną, przy czym 1 punkt odpowiada wartości 1 złoty brutto (1 PLN brutto).
 6. Organizator zgromadzi i wypłaci Uczestnikowi wartość pieniężną wynikającą z przeliczenia zgromadzonych przez Partnera punktów, gdy zgromadzi on w jednorazowej wypłacie minimum 100 punktów oraz złoży stosowne zlecenie wypłaty poprzez Konto Uczestnika Programu.
 7. Uczestnik wyraża zgodę, że jedyną podstawą przyznawanych mu punktów będą dane uzyskane przez Organizatora, które Organizator zobowiązuje się nadzorować i rejestrować.
 8. Punkty zostaną przyznane Uczestnikowi wyłącznie po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
  1. Klient dokonał zakupu ubezpieczenia bezpośrednio po przekierowaniu z przekazu internetowego Partnera;
  2. Klient opłacił w terminie należną składkę za ubezpieczenie;
  3. Organizator otrzymał wynagrodzenie od Zakładu Ubezpieczeń.
 9. Wartość pieniężna wynikająca z przeliczenia zgromadzonych przez Partnera punktów, zgodnie z pkt. 4 niniejszego paragrafu, zawiera w sobie podatek VAT od towarów i usług.
 10. Wartość pieniężna, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, będzie płatna w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora:
  1. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - prawidłowo złożonej przez Uczestnika na Mentor Ubezpieczenia dyspozycji wypłaty (rachunku) za pośrednictwem formularza wypłaty poprzez Konto Uczestnika Programu.
  2. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność, przedsiębiorstw lub innych podmiotów posiadających osobowość prawną - faktury VAT, po uprzednim wypełnieniu formularza wypłaty poprzez Konto Uczestnika Programu. Wypełnienie formularza będzie traktowane jako podstawa do wystawienia faktury.
 11. Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, przychody uzyskane z udziału w Programie Partnerskim zostaną wykazane w informacji o wysokości uzyskanego przychodu z innych źródeł (PIT-8C). Informacja ta zostanie przekazana w formie elektronicznej na e-mail wskazany przy rejestracji uczestnika programu (Partnera) oraz przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego.
 12. Na Uczestniku Programu Partnerskiego widnieje konieczność wykazania wartości uzyskanych premii w rocznym zeznaniu podatkowym łącznie z innymi przychodami.
 13. Wartość pieniężna, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Uczestnika wskazany na fakturze lub rachunku, z zastrzeżeniem osób fizycznych, w przypadku których właściwym numerem rachunku będzie ten, który został podany w Koncie Uczestnika Programu..
 14. Organizator ma prawo do zmiany liczby punktów przyznawanych za poszczególne programy afiliacyjne, kampanie czy inne produkty ubezpieczeniowe i usługi.
 15. Zebrane przez Uczestnika punkty są ważne przez 24 miesiące. Po tym okresie punkty zostają anulowane.
 16. Organizator ma prawo wprowadzania w określonym okresie promocji wysokości przyznawanych punktów, które to promocje publikuje w Koncie Uczestnika Programu, określając treść promocji i okres jej trwania.
 17. Jeżeli Mentor Ubezpieczenia zobowiązany będzie do zwrotu jakiejkolwiek Składki, to przyznane lub wypłacone wcześniej Uczestnikowi wynagrodzenie podlega zwrotowi.
 18. Punkty zebrane w Programie Partnerskim można wykorzystać do obniżenia składki.

§6 Postępowanie reklamacyjne

 1. W okresie uczestnictwa w Programie, każdy Uczestnik może zgłosić reklamacje i skargi związane z funkcjonowaniem Programu, które jest niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, za pośrednictwem internetowego adresu pocztowego partner@mentorui.pl lub na Adres do Korespondencji.
 2. Klient ma prawo zgłosić reklamację maksymalnie do 3 miesięcy od momentu powstawnia zdarzenia.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail) oraz zwięzły opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji lub skargi.
 4. Jeżeli reklamacja lub skarga wymaga uzupełnienia, Organizator zwraca się do Uczestnika z wnioskiem o podanie szczegółów problemu.
 5. Organizator rozpatrzy reklamację lub skargę Użytkownika w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i przekaże mu swoją odpowiedź w formie odpowiedniej do tej, w jakiej reklamacja/skarga była zgłoszona.
 6. W przypadku niemożności załatwienia reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, Organizator poinformuje o tym Uczestnika, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.
 7. Podstawy reklamacji nie może stanowić:
  1. Powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych;
  2. Wystąpienie innych okoliczności związanych z działalnością podmiotów, za których działania Organizator nie odpowiada.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wiążącej interpretacji zapisów Regulaminu.
 2. Koszty korespondencji i innych form komunikacji Uczestnika z Organizatorem ponosi Uczestnik.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność przedsiębiorstw świadczących usługi telekomunikacyjne lub pocztowe.
 4. Organizator uprawniony jest do zmiany zasad programu w czasie jego trwania.
 5. Organizator jest zobowiązany do ogłoszenia zmian Regulaminu minimum na 14 dni przed dniem ich wprowadzenia.
 6. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Uczestnik ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia opublikowania nowego Regulaminu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy techniczne, błędy pojawiające się na stronach Uczestnika lub błędne wstawienie skryptów zliczających przez Uczestnika.
 8. Uczestnik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za szkodę Organizatora oraz osób trzecich, wynikającą z wykonywania przez Uczestnika usług objętych niniejszym Regulaminem i/lub niezgodnie z przepisami prawa.
 9. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w związku z udziałem Uczestników w Programie jest Organizator.